هـــــــــر لـــــحـــــــــظه یـــــــــک فـــــــــرصـــــــــت!
قـــــــــهـــــــــرمـــــــــانان به مـــــــــوقع مـی خـــــــــوابـــــــــند.
ابـــــــــتکـــــــــار عـــــــــمل با تیمـــــــــی است که صاحـــــــب توپ اسـت.
تلاش برای ساخت نگرش حرفه ای در بازیکنان، یک اولــــــویت آمـــــــــوزشی اســــت.
اگر همه بازیکنان روی زمیـــــــــن هستند، پس اولویـــــــــت مان بازی روی زمـــــــــین اســــــت.
اعمال بدیع، سریع، خرق عـــــــــادت و غیرقابل پیـــــــــش بینی، یک راه ویژه برای کسب پیـــــــــروزی است.
موفقیت یک ورزشـــــــــکار در گـــــــــرو دست به دست هـــــــــم دادن تمامی حیطه ها و گروه های اثرگـــــــــذار اســــت.
تمـــــــــرین و پیشـــــــــرفت در هیـــــــــچ زمـــــــــانی متـــــــــوقف نمی شـــــــود و بازیکن حرفه ای روزانه 24 ساعت تمرین می کند!
یادگیری زبان انگلیسی و تلـــــــــاش برای کـــــــــسب تحصـــــــــیلات عالی یک عامـــــــــل سرعـــــــــت بخـــــــــش در روند مــــوفقــیت است.
عزت نفـــــــــس و اعتـــــــــماد به نفس پشـــــــــت اجرای هر تکـــــــــنیک و به کارگـــــــــیری حداکثر پتانــــسیل، نتیجه عالی را تضمین می کنـــــــــد.
یادگیــری از طریق بازی هدایت شده و استـــــــــفاده از رویـــــــــکرد آموزشی پرسش و پاســـــــــخ هدفمند، دو بال ساخت و توـــــــــسعه بازیکن کاشـــــــــف است.
سرویس دهی و فراهـــــــــم آوری آمـــــــــوزش تخصـــــــــصی و استـــــــــعدادیابی برای همه با تاکـــــــــید بر مناطق مـــــــــحروم و افراد بی سرپرست و کم بضاعـــــــــت.
توسعه بلند مدت و همه جانبه در ابعاد مختلف ورزشی و غیرورزشی، نگاه فرآیندمداری ست که نیازمند تخصص، برنامه ریزی، شکیبایی و حـــــــــمایـــــــــت است.
توانایی تغییر سریع بر اساس بازیخوانی، تحت فشار مسابقه، از دفاع به حمله و برعکس، عامل تعـــــــــیین کننده در پیروزی یا شکست یک تـــــــــیم است.
ساخت و توسعه بازیکنان فــــعال، متـــــــــمرکز و هـــــــــمراه با جریان مـــــــــسابقه مهم ترین وظیفه مربـــــــــیان در آکادمی موتورفوتبال است.
هـــماهنگی عصب و عضله به مثابه نقاشی هنـــرمندانه با توپ روی بوم زمین به طور ویـــــــــژه در موقـــــــــعیت های مخـــــــــتلف است.
مـــــــــهم ترین بعد توسعه یک ورزشـــــــــکار، سبـــــــــک زندگیست که والدین در آن نقـــــــــش اصلی را بازی می کـــــــــــــنند.
تشویق و توبیخ درست و بـــه موقـــــــــع در کنار هـــــــــم از ارکان هدایت کنـــــــــنده و تقویـــــــــت کننده اســـــــــت.
مثـــــــــبت اندیـــــــــشی و سازگـــــــــاری با شرایط مختلف، هـــــــــنر یک موتورفوتـــــــــبالی اســـــــــــــــت.
قـــــــــرارگیـــــــــری در فضا و تشکـــــــــیل اشکال هـــــــــندسی یک آیـــــــــتم جـــــــــلو برنده است.
بازیکـــــــنان از اینـــــــــجا می روند و دوباره جایگـــــــــزین شان ساختـــــــــه می شـــــــــود.
تعییـــــــــن کننده ابتدایـــــــــی و انـــــــــتهایی مـــــــــسائل اخـــــــــلاقی اســــت.
انســـــــــان عـــــــــالی، ورزشـــــــــکار عــالی، حالا فوتبالیست عـــــــــالی!
تصمـــــــــیم درســـــــــت بر اجـــــــــرای عـــــــــالی مقــدم است.
آگـــــــــاهـــــــــی محــــیطی ضربدر همه چیز= فوتبال!

 

دفتر ثبت نام

مشهد_ خیابان سعدی_ پاساژ مهناز_ پلاک48

شماره تماس دفتر : 05132293424

شماره تماس همراه: 09306996210