حسین ابراهیم زاده طراح گرافیک

گرافیک دیزاینر کیست؟

طـــــراح گرافـــــیک، هـــــنـــــر و فـــــنــــــــــــاوری را ادقــــــــــام مــــــــــــــی کنـــــد
او به دانـــش اصول دیزایــــن، همراه با تسلط بر نرم‌افزار های طراحی نیاز دارد

حسین ابراهیم زاده

Hossein Ebrahimzade
Graphic Designer

Hossein Ebrahimzade
Graphic Designer