موتورفوتبال یعنی چی؟!

از آنجایی که “موتور” در هر سازمانی حکم نیروی جلو برنده را دارد؛  واژه MOTOR در ترجمه تخصصی به معنای “حرکتی” است   که ترکیب آن با فوتبال بیانگر واژه “فوتبال پویا” است.

اولین دوره سفیران "فکرپویا" در بندر عباس


آنالیز مقدماتی و اصول تمرین در فوتبال (تئوری و عملی)

مستر کلاس ژاوی!


یک کلاس درس حرفه ای!!!

تحلیل جامع 15 ترند تاکتیکی یورو 2020

تحلیل جامع کوپا آمریکا

اصول پنج گانه حمله!

اصول پنج گانه دفاع!